پژوهش های در حال انجام

  • هیپوتالاموس جانبی و گیرنده‌های اورکسینی هیپوکامپ در اختلال یادگیری و حافظه ناشی از استرس در موش‌های صحرایی نر. مجری : دکتر محمود اله‌دادی
  • بررسی برهمکنش استرس اکسیداتیو و فاکتور رشد مشتق از مغز (BDNF) در اختلال حافظه و یادگیری فرزندان موش‌های تحت تیمار اتانول. مجری طرح : دکتر ایران گودرزی

  • بررسی تغییرات پارامترهاي شیمیایی منابع آب چاههاي مجاور زمینهاي کشاورزي تحت تأثیر کود و سموم
    استفاده شده در زمینهاي مذکور. مجری : دکتر هوشنگ خیری

پژوهش های اخیر

  • بهبود شرايط کشت سلول هاي بنيادي عصبي و سلولهاي بنيادي مزانشيمي براي درمان پارکينسون . مجری طرح دکتر محمدتقی قربانیان. سال اجرا: 1390-1393
TOP