هرباریوم

هرباریوم به مجموعه ی گیاهان خشک و پرس شده گفته می شود. نمونه های هرباریومی در دانشگاه دامغان به عنوان خزانه مدارکی مستند مبنی بر دامنه انتشار جغرافیایی گونه های گیاهی فراهم می کنند. این مجموعه ضمن معرفی گونه های جدید و شناخت توان استان سمنان از نظر گیاهان دارویی، به عنوان گنجینه کروموزومی، کموتاکسونومی (شیمی سیستماتیک)، بیوسیستماتیک و فیلوژنی (تبارشناختی) در پژوهش های مرتبط با رشته ی سیستماتیک-اکولوژی (گروه علوم گیاهی) بکارگرفته می شوند. هم اکنون در این هرباریوم بالغ بر ۵۰۰۰ نمونه هرباریومی از گیاهان آوندی نگهداری و با استفاده از نرم افزار مدیریت دادهای تنوع زیستی (Biota) ثبت و طبقه بندی می شوند.

هرباریوم دانشگاه دامغان در نمایه بین الملی هرباریومی (باغ گیاه شناسی نیویورک) با کد هرباریومی DU ثبت و به طور رسمی معرفی شده است.

برای دریافت مشخصات هرباریوم دانشگاه دامغان می توانید با درج کد هرباریومی DU یا جستجوی نام شهر Damghan از طریق پیوند زیر اقدام فرمائید.

/http://sweetgum.nybg.org/ih

هرباریوم دانشگاه دامغان

هرباریوم دانشگاه دامغان

TOP