ریاست پژوهشکده: وحید پوزش

نشانی:دانشگاه دامغان- دانشکده زیست شناسی پست الکترونیک:pooozesh@du.ac.ir تلفن:02325247146

کارشناس پژوهشی: صدیقه حاجی حسینی

پست الکترونیک:hajihosseini@du.ac.ir

پشتیبان و طراح سایت:فائزه فلاح نژاد

پست الکترونیک: faezehfallahnezhad128@gmail.com

معاون پژوهشکده- مریم حاجی قاسم کاشانی

نشانی: دانشگاه دامغان - دانشکده زیست شناسی تلفن:02325247146 پست الکترونیک:kashani@du.ac.ir

کارشناس پژوهشی: فهیمه رهبری

پست الکترونیک: f_rahbari@du.ac.ir

کارشناس IT:حمید حاجی پروانه

پست الکترونیک: h_hajiparvane@du.ac.ir

TOP