کارگاه های تخصصی

کارگاه تهیه مقاطع میکروسکوپی

اهداف:

1- شناخت ساختار بافت دستگاه های مختلف بدن

2- تهیه برش های میکروسکپی از بافت

3- رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی مقاطع میکروسکوپی

زمان پنجشنبه 20 اردیبهشت

پرداخت الکترونیکی⇐ اینجا را کلیک کنید

کارگاه های تخصصی

کارگاه تهیه مقاطع میکروسکوپی

اهداف:

1- شناخت ساختار بافت دستگاه های مختلف بدن

2- تهیه برش های میکروسکپی از بافت

3- رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی مقاطع میکروسکوپی

زمان پنجشنبه 20 اردیبهشت

پرداخت الکترونیکی⇐ اینجا را کلیک کنید

تمام شد!

TOP